Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. Het auteursrecht ontstaat automatisch en eindigt 70 jaar na de dood van de maker. Het recht heeft uitsluitend betrekking op de waarneembare vorm van een werk: het moet te lezen, te zien of bijvoorbeeld te horen zijn. Ideeën worden niet beschermd onder het auteursrecht. Van een werk in de zin van de Auteurswet is al snel sprake.  Het werk moet:

  • Voldoende nauwkeurig en objectief kunnen worden geïdentificeerd;
  • Oorspronkelijk zijn: er moet sprake zijn van een eigen intellectuele schepping.

Enkele voorbeelden zijn boeken, foto’s, brochures, toneelstukken, muziekwerken, een ontwerp van een architect, films en softwareapplicaties.

In beginsel komt het auteursrecht toe aan de maker. Dit is anders indien er sprake is van een arbeidsrelatie, indien het werk tot stand is gekomen naar het ontwerp van een ander en onder diens leiding en toezicht, of als er contractueel andere afspraken zijn gemaakt.  

Als er sprake is van een opdrachtrelatie, waarbij de opdrachtnemer naar eigen ontwerp en zelfstandig een werk heeft gecreëerd, komt het auteursrecht toe aan die opdrachtnemer. Hier zijn veel ondernemers zich niet van bewust, hetgeen voor vervelende situaties kan zorgen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin een bedrijf wordt gevraagd om een softwareapplicatie of website te bouwen. Als er geen afspraken omtrent het auteursrecht zijn vastgelegd in de overeenkomst van opdracht, komt het auteursrecht conform de hoofdregel toe aan de maker: de bouwer van de applicatie dus. Volgens de Auteurswet kan de maker zich verzetten tegen elke vorm van wijziging in het werk (tenzij deze wijziging van zodanige aard is, dat het verzet in strijd is met de redelijkheid en billijkheid). Dit betekent kortweg dat u in zo’n situatie vaak genoodzaakt bent om bijvoorbeeld upgrades bij de oorspronkelijke maker af te blijven nemen en u niet kunt overstappen naar een andere bouwer. Dit kan uw bedrijf erg kwetsbaar maken. Het is daarom raadzaam om altijd goede contractuele afspraken te maken met uw opdrachtnemer over uw rechten om het werk / de applicatie te mogen aanpassen, afgifte van de broncode etcetera.

Bij Rensen advocaten kunnen wij u bijstaan in geschillen omtrent het auteursrecht. Enkele voorbeelden:

  • Iemand gebruikt uw foto, teksten of muziekwerken zonder uw toestemming;
  • U wordt aangeschreven en gesommeerd om bijvoorbeeld foto’s of teksten van uw website te verwijderen. Daarnaast wordt van u een schadevergoeding gevorderd;
  • U hebt een gespecialiseerd bedrijf opdracht gegeven om een werk te creëren. U bent niet tevreden over de kwaliteit van het werk;
  • U hebt een gespecialiseerd bedrijf opdracht gegeven om een softwareapplicatie te ontwikkelen. U wenst uw upgrades te laten uitvoeren door een ander (goedkoper) bedrijf, maar de maker weigert om u de broncode te geven.

Gerelateerde rechtsgebieden