Verwerpen nalatenschap of beneficiair aanvaarden van de nalatenschap

Als u te horen krijgt dat u erfgenaam bent in een nalatenschap, dan heeft u meerdere keuzes. Allereerst kunt u de nalatenschap zuiver aanvaarden. Dat kan door met zoveel woorden in een verklaring van erfrecht op te nemen dat u de nalatenschap zuiver aanvaardt, maar zuivere aanvaarding wordt ook aangenomen indien u zich gaat gedragen als erfgenaam die de nalatenschap zuiver heeft aanvaard, bijvoorbeeld als u de woning van de overledene alvast gaat ontruimen. Een erfgenaam die zuiver aanvaardt, erft niet alleen de aanwezige goederen (activa), maar ook de schulden (passiva).

Om deze reden kan het verstandig zijn om een nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Beneficiaire aanvaarding wordt ook wel aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving genoemd. Beneficiaire aanvaarding is met name verstandig indien u weet of vermoedt dat er meer schulden dan bezittingen zijn. U voorkomt daarmee dat u aansprakelijk wordt gesteld voor de schulden.

Nog weer een stapje verder gaat het verwerpen van de erfenis. Als u een nalatenschap verwerpt, bent u geen erfgenaam meer. U bent dan dus niet verantwoordelijk voor de eventuele schulden van een nalatenschap, maar u deelt evenmin mee in de bezittingen.

Beneficiaire aanvaarding is eigenlijk een tussenweg. Enerzijds aanvaardt u de erfenis, maar voor het geval blijkt dat er meer schulden dan bezittingen zijn, verwerpt u de erfenis. Blijkt dat er toch meer bezittingen dan schulden zijn, dan ontvangt u een deel van de bezittingen. De beneficiaire aanvaarding is dan meer voor de zekerheid geweest.

Beneficiair aanvaarden kan door middel van het afleggen van een verklaring bij de rechtbank. Hiervoor worden (geringe) kosten in rekening gebracht. Als er beneficiair aanvaard is dan kan de nalatenschap niet meteen verdeeld worden. Er moet in beginsel eerst een vereffening plaatsvinden. In een vereffeningsprocedure wordt vastgesteld welke goederen en schulden er zijn en wat het saldo is van de nalatenschap. De wet stelt bepaalde eisen aan de wijze van vereffening. Zo zullen onder andere de schuldeisers opgeroepen moeten worden om hun vorderingen in te dienen en dient er, nadat de termijn waarbinnen de schuldeisers hun vorderingen konden indienen, onder andere een uitdelingslijst bij de notaris of rechtbank te worden ingediend, alsmede dient er ten aanzien van de vereffening door de vereffenaar(s) rekening en verantwoording afgelegd te worden met betrekking tot de wijze van vereffening. Pas na de vereffening kan er verdeeld worden.

Ook het verwerpen van een nalatenschap moet middels een verklaring bij de rechtbank. Een verwerping wordt ook ingeschreven in het boedelregister van de rechtbank.

Gerelateerde rechtsgebieden