Onterven en de legitieme portie

Veel geschillen houden verband met de onterving van kinderen. Feitelijk gezien kan een kind nooit geheel onterfd worden. Een kind heeft namelijk altijd aanspraak op de legitieme portie: een bedrag gelijk aan de helft van het erfdeel waarop het kind aanspraak had kunnen maken indien de wettelijke vererving van toepassing zou zijn geweest (ofwel: de helft van het kindsdeel). Hierop bestaat altijd aanspraak, dus ook als een kind al jaren geen contact meer heeft met zijn ouders. Een kind dat een legitieme ontvangt wordt ook wel legitimaris genoemd.

Van belang is dat de legitieme portie uitsluitend bestaat uit geld. Soms willen kinderen, ook als zij onterfd zijn, nog een aantal goederen hebben uit de nalatenschap waaraan zij bijzondere herinneringen hebben. Dat is dus niet mogelijk.
Een kind dat in de legitieme is gesteld, is geen erfgenaam. Het kind zit dus niet aan de verdelings- of onderhandelingstafel.

Bij het berekenen van de omvang van de legitieme portie komt een groot aantal factoren kijken: wat is de omvang van de legitimaire massa, zijn er tijdens het leven van de overledene schenkingen gedaan, moeten die schenkingen worden ingebracht of ingekort en wanneer moet er uiterlijk een beroep worden gedaan op de legitieme portie? Op deze laatste vraag is een duidelijk antwoord te geven. Een kind dat aanspraak wenst te maken op de legitieme portie moet zelf actie ondernemen. Er moeten minstens zes maanden verstreken zijn sinds het overlijden van de ouder en er mogen maximaal vijf jaren verstreken zijn. Maakt een kind pas na 5 jaren aanspraak op de legitieme? Dan is hij te laat.

Ook als u legitimaris bent in een nalatenschap kunnen wij u in deze zaken en daaraan verwante juridische problematiek ondersteunen.

Gerelateerde rechtsgebieden