Arbeidsrecht

eu naturas pellentesque ipsum curabitur naturam non naturas est adipsing mollis

Arbeidsrecht regelt allerlei aspecten van de relatie tussen werkgever en werknemer. Het regelt, kort gezegd, het verrichten van arbeid binnen een gezagsverhouding.

Onze arbeidsrechtadvocaten adviseren bij het opstellen van alle documenten om de arbeidsverhouding goed vast te leggen, zoals de arbeidsovereenkomst, maar ook bijvoorbeeld personeelshandboeken, bonusregelingen, autoregelingen en gouden handdrukken (good-leaver regelingen). Met een goede vastlegging, die vaak niet al te juridisch hoeft te zijn, worden de verwachtingen vooraf afgestemd en kunnen er in een later stadium veel arbeidsconflicten worden voorkomen.

Op individueel niveau kan op enig moment in een arbeidsverhouding een arbeidsconflict of ander vraagstuk ontstaan. Er kan bijvoorbeeld een arbeidsgeschil ontstaan met een medewerker, er kunnen klachten zijn omtrent functioneren van medewerkers. Ook bij verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie bij ziekte zijn er vaak veel vragen. Het is van groot belang dat een werkgever deze situaties al in een vroeg stadium zorgvuldig aanpakt en zich inspant het conflict op te lossen. Om tot ontslag over te kunnen gaan, moet worden voldaan aan de ontslaggronden van de WWZ. Uiteraard geven onze advocaten ook advies, onderhandelen zij en voeren als dat nodig is procedures bij ontslagzaken.

Onze advocaten adviseren ook bij reorganisaties, fusies, overnames en collectief ontslag of overgang van onderneming. We kunnen behulpzaam zijn bij het opstellen van een sociaal plan/sociaal statuut en het maken van afspiegelingslijsten. Ook wanneer het wenselijk of noodzakelijk is om de arbeidsvoorwaarden te wijzigen, is het van belang dat je een jurist raadpleegt die op de hoogte is van de actuele stand van de rechtspraak, strategisch kan meedenken en scherp op al uw belangen kan toezien. Ook bij CAO-zaken, kwesties met ondernemingsraden (medezeggenschap) of ARBO-zaken kunt u bij ons terecht. 

Ook wordt geadviseerd en geprocedeerd op het gebied van het, aan het arbeidsrecht gerelateerde, Sociaal Zekerheidsrecht bijvoorbeeld met betrekking tot WW, ZW, WIA.

Hoewel het strikt genomen niet altijd onder het arbeidsrecht valt, zijn onze arbeidsrecht advocaten tevens gespecialiseerd in andere werkverhoudingen, zoals vormen van detachering, managementovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht. Wij kunnen adviseren over positie van de ZZP’er en overeenkomsten met zelfstandigen. Ook DGA’s en statutair bestuurders zijn met hun unieke juridische positie in goede handen bij onze arbeidsrecht advocaten.

Onze arbeidsrechtsectie onderscheidt zich door inhoudelijke deskundigheid, korte lijnen, helderheid van adviezen en een redelijk tarief van andere kantoren. Ook bestaat ons onderscheidend vermogen uit specifieke kennis van bepaalde branches. Dit geldt onder meer met betrekking tot de sector onderwijs, overheid en zorg. In deze sectoren staan wij een aantal grotere bedrijven bij.

Gerelateerde rechtsgebieden